Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway

Prologue

vaksande, eit ["vaksande]
Vaksande måne = dei tvo fyrste månekvartali (HS).
vana, ein ["va:na] - normert vanad
Ubya, skade. Døme: "Lat guten væ, han gjer ikkje noken vana". Sjeldhøyrt (HS). Av eit *vanaðr til norrønt vana, øydeleggja, skamfara; jamfør norrønt vanan f 'skamfaring'.
vandafaren, ein ["vandafa:r*n]
Ein som er vandsam og leid å matstella (HS).
vandavegjes, adv ["vandave:jes]
Fara vandavegjes = gå til spille, verta øydt til ingen nytte, vera stole (HS).
vannesa, ei ["vanne:sa]
Fjøl nede på ei dør som hindrar vatnet i å trengja inn. (AIS).
vanngjerast, v ["vannje:rast]
Vanveksa seg, "utvikle" seg i uheppi leid (HS).
vannkant, ein ["vannkant]
"Skår eller hulning i kanten, f.eks. på en planke; et sted hvor der ikke er heel eller fuld kant" segjer Ivar Aasen. I denne tydingi er ordet brukt i bygdemålet her og. Dessutan er det brukt i ei onnor tyding (HS).
vannlytt, adj
Ille medfaren (HS).
vannmeigd, ei
Når eitkvart mislukkast eller gjekk galne vegen, sa dei at "da va vannmeigdi i da". Sjeldhøyrt (HS).
vaog, ei ["vao:g] - normert våg
Vekteining, 18 kg (AIS).
vaogagar, ein ["vao:gaga:r] - normert vågegard
Gard etter ei ufs eller eit harmralag til trygd for buskapen (HS).
vaol, ein ["vao:l] - normert vål
Ein person som er vanhjelpen til noko. Sjå vaola (HS). Sogn, Sunnfjord, Sunnmøre o.fl.
vaola, v ["vao:la] - normert våla
Vatla, fjaka o.s.b. Ikkje få arbeid frå hendene. Eit vaol, hjelpelaust, vatlevore, levande (HS).
vaolebrok, ei ["vao:lebrok] - normert vålebrok
Hjelpelaust menneske. Kan nyttast når det er noko vedkomande ikkje får til. Sjå vaol, vaola (HS).
vaolekalv, ein ["vao:lekalv] - normert vålekalv
Sjå vaol (HS).
vaolende, ein ["vao:lende] - normert vålende
1) Velende, Matrøyr (HR). 2) Skjellsord om person som det er lite med (AIS). Nyislandsk vélindi (völendi) n i fyrste tyding.
vaorfem, adj
Tidleg vår (AIS).
vaottera, v - normert votera?
Verdsetja, "vurdere". Vyrdja. Sjeldhøyrt (HS).
vasskrumme, adj ["vasskrUmme] - normert vasskrum
Truten og stiv i nevane av væta og kulde (HS).
vegavàre, adj ["ve:gava:re] - normert vegvar
Når ein hest går og småskvett og ikkje er å lita på etter vegen, segjer dei at han er vegavar (vegvar) (HS).
veiende, eit ["vai:ende]
Fremste tverrtreet på ein slede eller kjelke (HS).
velfarreis, ei
Siste reis. Ordet vart mykje nytta ironisk. Når einkvan hadde gjort ei fæl velta eller eit godt spikk, sa dei gjerne at han hadde gjort velfarreisi si (HS).
velvoren, adj ["velvå:r*n]
Raust, romhendt. "Han kom velvoren dan karen" = han kom god, han kom ikkje tomhendt" (HS).
vera ao felde, adj
Dativrest som tyder vera på ferde, ute att, særleg om noko gale (AIS).
Vèraokji, f b - normert Ver(r)åki
Mjølkevegen (HS). Eigentleg 'Vetterråki', jamfør det vanlegare Vetterbrauti 'vintergata, mjølkevegen'.
veratapse, ein ["ve:ratapse]
Liten ver. Sjå tapse (HS).
vèsa, ei
Eit veikt og karakterlaust menneske, ein stakkar (HS). Ogso i Nord-Norge.
vetlavinna, ei ["vetlavInna]
Fånyttig arbeid, arbeid som ein tjonar seg vekk med (HS).
vètt, eit [vett]
Eggi åt spyfluga. (Indre Sogn: vitt) (HS).
vetterstøda, ei
Sjø-aure som vert verande i ferskvatn um vinteren (HR).
vidkvorven, adj ["vi:kvårven]
Som treng stort rom (Vik i So) (HR).
vikkel, eit
Ørlite merke, teikn etter noko. Døme: "Saore hadde grott so fint atte da synte berre eit lite vikkel i hui itte da" (HS).
vimen, adj ["vi:men]
Som kjenner seg vimlen; elgen, vimlen (Vik i So) (HR)
vimren, adj ["vImr*n]
Som vil brjota seg; som lett vert vimlen (Vik i So). Vimren for brjostet (HR).
vindblaome, ein ["vindblao:me] - normert vindblåme
Svarte, stygge stormskyer. (Blåme: mørk regnsky) (HS).
vindkul, eit
Sjå kul (HS).
visarkjering, ei ["visarKe:ring]
Spåkjerring, trollkvinna (HS).
viska, v
Knyta høy og halm i buntar for kyrne. "Viska ain vondedl" (AIS).
vitra, ei ["vItra]
Tidend, melding, greide; nyss (HR). Norrønt vitra.
voa, ei ["vå:a] - normert vode
Ugreide, rot, røre (HR). M.a. brukt i samanhengen: Ei togavoda, ei snørevoda, ei sladrevoda, ei fyllevoda o.m (HS). Ei fyllevoda = mange fulle karar som går og vimar og held i kvarandre.
vòk, ei [vå:k] - normert vok
Hol i isen på eit vatn (AIS).
vòl, ein [vå:l] - normert vol
Slagvòl, handvòl. Nytta til å berja korn (AIS).
vond, eit? [vånd]
Emne, tilfang til eit sprake- eller risvedgjerde. Ordet er elles kjend, men ikkje frå desse kantar (HS).
vondagar, ein ["våndaga:r] - normert vondagard
Emne, tilfang til gjerde av sprake eller risved (HS).
vondedl, ein ["vånded*l] - normert vondel
Samanvondla høy. Jamfør viska (AIS).
vospa, ei ["våspa]
Tog eller tråd som er kome i ugreida, er vorte ihopvasa (HS).
vovje, ein ["våvje] - normert vodve
Gno. voðvi - kjøtrik muskel (AIS).
vægje, eit ["ve:je]
Når dei tala um einkvan, som det stod sers age av, sa dei ofte: "Da va vægje med dan karen". Dette ordet held på å døy ut (HS).
vøykalivet, n ["våi:kali:ve] - normert veikelivet?
Mellomgolvet (HS).
våfråst, ei
24. mars (AIS). Av 'vårfrost'?
2000-2020 © Torstein Hønsi