Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway

Prologue

udaom, eit ["u:dao:m] - normert udåm
Uskap, styggedom. Døme: "Da va noke te sjao ein slike fot so han drogst mæ". Han hadde hogge seg i knesjeli å so sette da seg udaom i saore" (HS).
uhitt, adj ["u:hItt]
Uvandt å finna vegen, lett å finna fram (HS).
uhøgt, ["u:høkt]
Uhøveleg lite i samsvar med det ein er van med. Døme: "Da æ uhøgt fy' henne å arbeia, ho so ikkje ha vo' vand å gjera noke" (HS).
uksatapse, ein ["Uksatapse]
Liten ukse. Sjå tapse (HS).
ulder, ein
Vrimmel, myriade. Sjeldhøyrt (HS).
ulen, adj ["u:l*n]
Når kjøt (helst) var lite salta og det hang i eit rom med lite trekk eller luftskifte, vart det ofte som ein myglasmak av det. Då sa dei gamle at det var ult (HS). Sogn og Voss.
umloga, ei ["Ummlå:ga] - normert omloge
Buska under gjøringane på eit høy- eller halmlass (HS).
umskot, ["Ummskå:t] - normert omskot
Når eitkvart har brotna av, og endane har kome forbi einannan, segjer dei at det har kome um skot, eller at endane har kome um skot (HS).
umun, ein ["u:mU:n]
Lite atterslag, skadeleg verknad. Ein gamal mann fortalde meg denne stubben: Det var tvo hardhausar av det gode gamle slaget, som var komne i havsnaud. So sa den eine: "Me faor prøva be". "Å dæ æ kje noken nytte i da fyr' oss, tvila meg fyre", sa den andre". "Jau, me faor no prøva. Da kan ikkje gjera noken umun." (HS).
undaoslag, eit ["Undaosla:g] - normert undanslag
Undanbakke (HS).
undesetna, ein ["Undesetna] - normert undersetnad
Underlag, stød, grunnlag. Døme: "Da vanta kje pao atte merri hadde goe nokk bul, men da sto atte pao undesetnaen" (= beinsetnaden) (HS).
undesette, adj ["Undesette] - normert undersett
"Da staor kje pao han, han e so gott undesette", segjer dei gjerne um ein som har ervt eller lagt seg upp mykje pengar (HS).
unòpe, adj ["u:nå:pe]
Nok, rikeleg. "Unope me mat" - mykje mat (AIS). Nynorsk nopen = 'særs nøyen, knapp, knipen'.
uppefloten, adj ["Uppeflå:t*n] - normert oppefloten
Upprådd, ibeit. Døme: "Eg sto uppefloten fy' ljao" (HS).
upptètt, adv - normert opptidt?
Granska, utgreidt, lagt klårt upp i dagen (HS).
urga, v ["Urga]
Trega, ha vondt av eitkvart (HS). Sogn.
usjaodle, adj ["u:Sjaodle] - normert usjåeleg
Uflidd, rusken, lite sjåande (HS). Ogso andre målføre.
uta, v
(uka). Køyra ein hest attlengjes, ryggja (HS).
utre, eit ["u:trI:]
Eit rangvist, ubyesamt menneske (HS). Sogn og Hardanger. Eigentleg eit vride eller lite brukande tre el. trestykke.
utslàma, - normert utslama
Avgjord, daudtrøytt, utsliten av arbeid (HS). Sogn og Hordaland.
utsvar, eit
Avgift, leigegodtgjerdsla for jordveg eller tufter (HS).
uværige, adj [u:ve:rIge] - normert uverdig
Ulag, vantrivnad. "Eg æ so uværige med da" = eg er ikkje tilfreds med det, eg trivst ikkje med det. (Han er uværig, ho er uværig) (HS).
2000-2020 © Torstein Hønsi