Tryti

Pron. "tryti ; surname Tryti ; Am. Trytten

2019 © Torstein Hønsi