Tryti

Pron. "tryti ; surname Tryti ; Am. Trytten

2000-2020 © Torstein Hønsi