Tryti

Tryti

Tryti sett mot vest
Photo: Torstein Hønsi - June 8, 2019
2000-2020 © Torstein Hønsi