Vikjavev.no | Photo | Desember

Vik

Vik
Vik juledag
Map
Photo: Torstein Hønsi - December 25, 2001
2019 © Torstein Hønsi