Kveldsstemning i Svolsviki

Kveldsstemning i Svolsviki

Photo: Torstein Hønsi - July 21, 2002

Slideshow: Til 24. juli

2000-2020 © Torstein Hønsi