Tomtebu

Tomtebu

Tomtebu, det eldste byggjefeltet i Vik
Photo: Torstein Hønsi - October 19, 2019
2000-2020 © Torstein Hønsi