Vikjavev.no | Photo | Oversiktsbilete haust 2019

Tomtebu

Tomtebu
Tomtebu, det eldste byggjefeltet i Vik
Map
Photo: Torstein Hønsi - October 19, 2019
2019 © Torstein Hønsi