Vikjavev.no | Photo | Akvarellar av Helge Tenol-Tuxen

Samlanuten

Samlanuten
Samlanuten i Hardanger. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Photo: Torstein Hønsi - 2004
2019 © Torstein Hønsi