Vikjavev.no | Photo | Akvarellar av Helge Tenol-Tuxen

Tun i Sæbø

Tun i Sæbø
Tun i Sæbø. Måleri av Helge Tenol-Tuxen.
Map
Photo: Torstein Hønsi - 2003
2019 © Torstein Hønsi