Sauasanking

Sauasanking

Photo: Torstein Hønsi - September 29, 2001

Slideshow: Til 30. september

2019 © Torstein Hønsi